Senatoren zijn leden die in het verleden bewezen hebben te leven volgens de waarden van Junior Chamber International en zich – tijdens de eedaflegging bij de pinning – engageerden om de beweging levenslang te ondersteunen.

JCI Senate Belgium vzw is een organisatie van senatoren die de individuele leden, de lokale afdelingen en JCI Belgium ondersteunt en activiteiten organiseert voor senatoren onderling. Hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd.

Stemrecht op de algemene vergadering is voorbehouden voor de werkende leden van de vzw. Het lidgeld bedraagt 75 euro/jaar. Dit moet de vereniging de middelen geven om te organiseren en te ondersteunen.

Uw bijdrage/lidgeld storten kan op de rekening CBC BE51 7320 5699 8362 van JCI Senate Belgium vzw. Vermeld uw voornaam, naam en senatornummer.

Een factuur kan aangevraagd worden op info@jci.be met vermelding van alle nodige facturatie gegevens.


Les sénateurs sont des membres qui ont prouvé par le passé qu’ils vivaient selon les valeurs de la Jeune Chambre Internationale et qui se sont engagés – lors de la cérémonie d’épinglage – à soutenir le mouvement pour la vie.

JCI Senate Belgium asbl est une organisation de sénateurs qui soutient les membres individuels, les sections locales et la JCI Belgium et organise des activités pour les sénateurs. Pour cela, une cotisation annuelle est demandée.

Le droit de vote à l’assemblée générale est réservé aux membres actifs de l’ASBL. La cotisation est de 75 euros/an. Il s’agit de donner à l’association les moyens de s’organiser et de se soutenir.

Tu peux transférer ta contribution/cotisation sur le compte CBC BE51 7320 5699 8362 de JCI Senate Belgium asbl. Veuillez mentionner votre prénom, votre nom et votre numéro de sénateur.

Vous pouvez demander une facture en envoyant un mail à info@jci.be contenant les données de facturation nécessaires.

logo JCI Senate Belgium vzw/asbl